Az egyéni cég fogalma és jellemzői sokak számára ismeretlen terület. Mi a különbség az egyéni cég és az egyéni vállalkozás között? Milyen jogkörei vannak? Miért éri meg egyéni céget alapítani? Mik a jellemzői? Ebben a szakmai cikkben ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adunk választ. Kezdjük a legfontosabb kérdéssel:

Mi az egyéni cég?

Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

 • Vagyis, ha korábban egyéni vállalkozóként üzleteltél, akkor lehetőséged volt azt átalakítani egyéni céggé.
 • Továbbá, ha jelenleg egyéni vállalkozásod van, lehetőséged van átalakítani egyéni céggé.

Mi az előnye, ha az egyéni vállalkozásod egyéni cég lesz?

Így a korábbi egyéni vállalkozásod helyett gyakorlatilag cégként működhetsz, azaz élvezheted a cégek nyilvánosságára vonatkozó szabályozás előnyeit. Sokkal könnyebben alakíthatod át vállalkozásod más céggé (pl. korlátolt felelősségű társasággá vagy részvénytársasággá), illetve – szemben az egyéni vállalkozói státussal, ahol korlátlanul felelsz a magánvagyonoddal a kötelezettségeidért – 2010 januárjától korlátolt felelősség is társul a működéséhez, amely hasonlatos a kft (korlátolt felelősségű társaság) szabályozásához.

Az egyéni cég alapítása

Nézzük meg a törvényi meghatározást. Ki alapíthat?

 1. természetes személy (fizikai személy) alapíthat,
 2. aki előzőleg egyéni vállalkozó volt,
 3. viszont ezt az egyéni vállalkozói státusát meg kell szüntetnie és nem elég szüneteltetnie,
 4. végül egy természetes személy csak egy egyéni cég tulajdonosa (alapítója) lehet.

Egyéni cég alapításaMire van szükséged az alapításhoz?

Az alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (az alapítónak, vagyis neked) értelemszerűen alá kell írnia.

Az alapító okirat az egyéni cég működésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát tulajdonosként szabadon, de a jogszabályi keretek között állapíthatod meg.

Bejegyzési határidő

Az alapító okirat cégbírósági bejegyzésének határideje 30 nap. Ha az alapító okiratot formanyomtatványon (szerződésmintán), elektronikus úton küldöd be a bírósághoz, akkor ez az időtartam egy-két napra csökken.

Alapító okirat tartalma

Az egyéni cég alapító okiratának kötelezően tartalmaznia kell

 1.  cégnevét és székhelyét,
 2.  alapítóját családi és utóneve, anyja neve, lakóhelye és egyéni vállalkozói nyilvántartási száma feltüntetésével,
 3. a főtevékenységét és valamennyi tevékenységi körét,
 4. a jegyzett tőkéjét, a tag vagyoni betétjének összegét, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét,
 5. a cég működésének időtartamát, ha azt meghatározott időre alapítják,
 6. ha könyvvizsgálót jelöl ki, a könyvvizsgáló nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét),
 7. az osztalékelőleg fizetésének esetleges lehetőségét.

Egyéni cég átalakítása

Tehát átalakulással, valamint nem üzletszerű gazdasági tevékenységgel nem hozható létre.

Miért fontos, hogy nem átalakulásnak, hanem új cég alapításnak számít?

Azért lényeges különbség, mert ez azt jelenti, hogy a cégnek nincs jogelődje, tehát nincs jogutódlás sem. Amiből az következik, hogy az egyéni cég nem felel az egyéni vállalkozó kötelezettségeiért, illetve nem illetik meg annak jogosultságai sem.

Olyannyira nincs jogutódlás, hogy

 • az egyéni cég jogerős bejegyzésével automatikusan törlik a nyilvántartásból az egyéni vállalkozást,
 • a törvény rendelkezése értelmében az egyéni cég alapítása az egyéni vállalkozóval szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.

Az egyéni cég tevékenységi köre

A tevékenységeknek az alapító okiratban való felsorolásánál minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. Ha korlátozza, akkor annak folytatásához hatósági engedély beszerzése szükséges. Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott tevékenységen belül bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit a NAV-nak főtevékenységként vagy melléktevékenységként bejelent.

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni cég csak akkor folytathat, ha tagja (tulajdonosa, vagyis te) a képesítési követelményeknek megfelel.

Az egyéni cég működése

Az egyéni cég jogképes. Mit jelent az, hogy jogképes?

Azt jelenti, hogy a cég neve alatt:

 • jogokat szerezhet;
 • kötelezettségeket vállalhat.

Például tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat, perelhető.

Nagyon sok a hasonlóság az egyéni cég és a társas vállalkozások (pl. kft., bt.) működése között. Például:

 1. telephelyeket, fióktelepeket használhat,
 2. könyvvizsgálót is kijelölhet,
 3. cégvezetőt nevezhet ki.

A cég feletti törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el a cégtörvény szabályai szerint.

Az egyéni cégre, valamint a tulajdonosára vonatkozó, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogok, tények és adatok nyilvánosak. Vagyis szemben akkor, amikor egyéni vállalkozó vagy, egyéni cégként az adatait nyilvánosak lesznek, megtalálhatók az e-cegjegyzek.hu oldalon. Bármilyen adatváltozás megjelenik a Cégközlöny oldalán is.

Egyéni cég ügyvezetése

Az ügyvezetést vezető tisztségviselő(k) vagy a tulajdonos látja el.

Ha az ügyvezetést a tulajdonos látja el, akkor a céget a tulajdonos képviseli harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt. Ebben az esetben az egyéni céget a tag írásban cégjegyzés útján képviseli.

Tehát ha te vagy a tulajdonosa az egyéni cégnek, és nem bízol meg más ügyvezetőt, hanem te vezeted az egyéni céget, akkor te vagy az a személy, aki az üzleti partnerekkel való szerződéskötés során aláírja a szerződést. Ha a bíróságon vagy más hatóságnál kell eljárni, akkor ezt te tudod intézni, elvégezni.

Ezzel szemben, ha külön felveszel, alkalmazol egy ügyvezetőt, akkor a cég képviselésének jogait és kötelezettségeit a felvett alkalmazott fogja ellátni.

Bejegyzési költségek és az alapítóvagyon

Az alapítás során az egyik felmerülő költség az ügyvédkényszer miatt van, amely azt jelenti, hogy ügyvédet kell fogadnod, anélkül nem tudod megtenni.

Az ügyvédi költség mellett felmerül még a cégbírósági bejegyzésnek a szokásos eljárási költségtételei. És hasonlóan a cégeknél, az egyéni cégnél is fizetni kell, ha a cég adataiban bekövetkezett változásokat be akarjuk jegyeztetni a cégnyilvántartásba.

Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul. Ha a jegyzett tőke a 200 000 forintot meghaladja, a tőke nemcsak készpénzből, hanem apportból is állhat. A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor természetesen a cég rendelkezésére kell bocsátani.

Felelősség és cégnév rövidítés

Tulajdonosként a kötelezettségek teljesítéséért korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelősséget vállalhatsz, amit már a cégalapítás során el kell döntened, és ezt az alapító okiratnak tartalmazni kell.

Ha a működtetést korlátlan felelősség mellett teszed, akkor a cégnévben ec. rövidítés lesz található.
Ha a működtetést korlátolt mögöttes felelősség mellett teszed, akkor kfc. rövidítés lesz megjelenítve a cég neve mellett.

korlátlan felelősségHa tulajdonosként a korlátozott felelősséget választod, akkor annak mértékét az alapító okiratban meg kell jelölnöd. Nyilvánvaló, hogy a vállalkozás nagyobb kockázata a korlátlan felelősségből adódik, ilyenkor ugyanis az egyéni vállalkozó a teljes magánvagyonával is felel a saját vállalkozása esetleges tartozásaiért (persze csak akkor, ha az egyéni cég saját vagyona nem volt elég a kötelezettségek rendezéséhez).

Felelősségi szabályozás

A korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég (ec.), illetve annak tulajdonosa nem lehet más gazdasági társaságban korlátlanul felelős tag (nem lehet pl. betéti társaság beltagja).

Természetesen tulajdonosként a felelősség módját és annak mértékét a működés során az alapító okirat módosításával megváltoztathatod.

Átalakulás, megszűnés és megszüntetés

Az egyéni cég megszűnik

 1. az alapító okiratban meghatározott időtartam elteltével,
 2. jogutód nélküli megszűnéssel,
 3. jogutódlással történő megszűnéssel (átalakulással),
 4. ha a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
 5. ha a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését,
 6. ha a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Az egyéni cégre a felszámolás, a végelszámolás és a csődeljárás szabályait alkalmazni kell.

Átalakulás

Az egyéni cég bármilyen gazdasági társasággá, sőt szövetkezetté is átalakulhat. Ilyen esetben jogutódlás is bekövetkezik, tehát az egyéni cég jogai és kötelezettségei átszállnak az új társaságra.

Speciális szabály halál, cselekvőképtelenség vagy cselekvőképesség korlátozása esetén

Az egyéni cég tulajdonosa lehet:

 1. a tulajdonos halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse(i)
 2. a tulajdonos cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó bírósági határozat esetén a tulajdonos nevében és javára eljáró törvényes képviselő.

Ennek feltétele, hogy a törvényben meghatározott valamennyi feltételnek megfeleljen, és ezt a szándékát a cégbíróságnak az ok bekövetkeztétől számított harminc napon belül bejelenti.

Összefoglalás

Ahogy a fentiekből is látszik, egyéni céget alapítani csak egyéni vállalkozásból lehet. Remélem, hogy sikerült bemutatnom részletesen a jellemzőket és ezáltal teljes körű képet adni az egyéni cégről. A Cégjelző Kft. missziójának tűzte ki, hogy edukálja a piacot a cégjogot illetően. Hogy érthetően, hétköznapi nyelven bemutassuk a szükséges cégjogi alapokat és ismereteket. Ha bármilyen kérdésed, hozzászólásod felmerül akár a cikkel, akár más témával kapcsolatban, állunk rendelkezésre!

Érdekel a véleményed!

Előző cikkA megbízási szerződés
Következő cikkÁltalános Forgalmi Adó, vagyis az ÁFA [Minden, amit tudnod kell róla]
Farkas Dezső a Cégjelző Kft. ügyvezetője, a Jövőt Építők Generációja Egyesület elnöke, valamint a Global Shapers Budapest Hub kurátora. Beválasztották az 50 tehetséges magyar fiatal közé. Templeton Fellow. Két TEDx előadás fűződik a nevéhez. Az ASEF Young Leaders Summit kiválasztottja Luxemburgban, valamint a Youth Leaders Forum alumnija. Köztársasági ösztöndíjasként végzett a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán. A Pro Nobilitas ösztöndíj alapítója. Több, mint 5 éve dolgozik a céginformáció területén. Szabadidejében szívesen foglalkozik oktatással, a fiatalok képzésével, fintech megoldásokkal és a legújabb, modern technológiákkal.